کسب علامت استاندارد ایران از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کسب گواهینامه نصب علامت استاندارد بر روی محصولات ایزوبوتیل استات، نرمال بوتیل استات و اتیل استات از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

با کسب این مجوز از سوی این سازمان علاوه بر اظهار کارکرد صحیح این شرکت، ازین پس این محصولات با علامت استاندارد ایران عرضه خواهند شد که این مهم خود برگ موفقیتی بر موفقیت های این شرکت خواهد بود.

 دیدگاهتان را بنویسید